Spirituális tudományokról - Ónody János

Írásaim - Az emberiség 20. századát a forradalmian új felfedezések, a kiemelked? természettudományos eredmények jellemezték. Feljutottunk a Holdra. Tudományos m?holdak figyelik a távoli égitesteket.

Atomenergia, géntechnika és még sokáig sorolhatnám. Ez id? tehát a materiális kutatások térnyerése volt. E kutatások közben szinte elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk.

Aki még nem csodálkozott el eléggé mindezen, menjen csak el egy planetáriumba, vagy nézzen bele mikroszkópon keresztül egy sejtnagyságú világba és meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken vagy a mikrovilág parányi méretein, amelyekkel ma a tudomány dolgozik.

Mindezek az eredmények azonban az anyagi világ kutatásaira vonatkoznak, melyek lényegében - mélységeiben - elérték az emberi gondolkodás és cselekvés "értelmes" határát. Ma már annyi atombomba van felhalmozva, ami többszörösen is elég a világ elpusztítására. Nem hiszem, hogy sok értelme van még olyan atombombákat kutatni és gyártani, ami a földgolyó - elpusztítási lehet?ségek számát megsokszorozná. Ez már olyan értelmetlen emberi cselekedet, mint mikor valakit az amerikai bíróság négyszáz év börtönre ítél.

 

Az égitestek - néhányat kivéve - oly távolságra vannak t?lünk, - több milliónyi fényévre - hogy remény sincs meghódításukra. A mikrovilágban eljutottunk az atom szerkezetének olyanmérv? "felbontásához", ahol tudósaink a ténybeli kutatások helyett már csak elméleteket tudnak "gyártani". Ezen elméletek egyike a materialista - anyagelv? emberi - lélek felfedezése az atomok belsejében.

A fizika különböz? ágai - kvantumfizika, kvantummechanika - tudományosan, materialista felfogásban a véletlen kialakulás elméletével az atomok belsejében kutatják az emberi lélek létét, mert már ?k is rájöttek jelen nézetük nevetséges voltára, ami az agyat teszi meg minden cselekvésünk forrásának, okozójának.

A múlt század végét?l az emberi gondolkodás és figyelem fokozottabb érdekl?déssel fordul a Spirituális tudományok felé. A "hivatalos" vizsgálódás után alig néhány lépés van csak mögöttünk, és máris felforgatni látszik az egész természettudományos világképet.

Ez azonban csak a kezdet. Annyi minden, számunkra elképzelhetetlen jelenség vár még arra, hogy az emberi tudat felfogja! Én csak tudom, hisz az én tudatom, gondolkodásom, tudásom több évszázaddal megel?zi a jelen kor spirituális felfedezéseit.

Hogy lehet ezt egyáltalán megérteni? Úgy, hogy ha Önök id?utazás révén visszamennének a 16. századba, csak néznének és bámulnának. Képzeljék

például magukat a Semmelweis korabeli kórházába, ahol még a felfedezés el?tt sokszor kézmosás nélkül kezdték el az orvosok a szülés levezetését! És még sokáig sorolhatnám azokat az eseményeket, melyeket Önök barbárságnak, vagy egyszer?en, a Semmelweis példánál maradva, tudatlanságból fakadó "gyilkosságnak" neveznének. Így talán jobban érthet?, mikor én azt állítom a mai orvostudományról, hogy tudatlanságuk következtében barbár "gyilkosok" gyülekezete.

Régóta ismert és elfogadott, józan gondolkodáson alapuló feltevés az, hogy a szubjektív és az objektív dolgok világa egymástól teljesen elkülönül, nincs átfedés köztük.

Szubjektív az, amit gondolok, ami "itt van a fejünkben", objektív pedig az, amit megfoghatok, ami "ott van, a külvilágban"

Másképpen fogalmazva: az egyik oldalon az igencsak nagy m?veltség? papság, kiknek a fejében van a "szubjektív" tudás és bölcsesség.

A másik oldalon a "lángoló" tudatukkal és tudásukkal a természettudomány tudósai, kik "objektíven" csak annak hisznek, amit "megfoghatnak".

A Spirituális kutatók által vizsgált jelenségek valamiképpen arra utalnak, hogy az élesen kettéváló szubjektív és objektív dolgok valójában egy folytonos tartomány két végét testesíthetik meg s egyes jelenségek némelykor valahová a tisztán szubjektív vagy a tisztán objektív véglet közé esnek.

Ezeket a jelenségeket "anomális" jelenségeknek nevezzük, mert a mai tudományos modellekkel nehéz megmagyarázni ?ket.

Írásom egész tartalma err?l az "anomális" jelenségr?l szól. Bizonyítva, hogy a tudomány oldaláról kiindulva is megtalálhatjuk Istent, de a Hit oldaláról kiindulva hasonlóan eljuthatunk a tudományos tézisekig. Bármely oldalról is közelítjük meg e témakört, mindig Isten valós létéhez jutunk, ki teremtette a világot. Felsorolva a fontosabb tudományágakat, szeretném meghatározni helyüket, hovatartozásukat és rövid álláspontjukat!

1. Hit-világ -- sok vallás és még többszáz egyház. Istent vallók.

2. Ezotéria. -- A Hit és vallások - tényszer? - alátámasztása.

3. Radiesztézia. -- Misztikum világában mindent mér és számol.

4. Parapszichológia. Keresi-kutatja testünkben az Isten nélküli Lelket.

5. Természettudomány lényege -- az ateizmus -- Istent tagadók.

A spirituális tudományágak azokra a kérdésekre igyekszenek válaszolni, melyekre sem a természettudomány, sem a vallások nem tudnak meggy?z? érveket felmutatni. Mindketten inkább választják a struccmadártól ellesett taktikát, - "amire akarattal nem figyelünk - az nincs is"! Megalázónak tartanák maguk részére azt, hogy megnéznék egymás eredményeit, indokait, "bizonyítékait".

Van-e Isten? Van-e túlvilág? Van-e lelkünk? Véletlenül születtünk a földre, vagy elrendeltetéssel? Lehet-e kapcsolatot tartani a túlvilági lényekkel és még sorolhatnám....

Tehát összegezve: az egyik végleten az Istent tagadó természettudomány, a másik végleten az Istent hív? vallások helyezkednek el. E két véglet között a Spirituális - tudományok.

Parapszichológia: Lényegében a természettudományhoz tartozónak vallja magát. A természettudomány egy része mint "szegény megt?rt rokont" kezeli, egy szükséges rossznak tartva, kit muszájból el kell viselni táborukban. E tudomány másik, konzervatív része azonban be sem engedi az egyeteme területére e komolytalan kóklerek gyülekezetét, ahogy ?k hívják a parapszichológiát kutató "tudósokat".

Mit és hogyan kutat a parapszichológia: - "az egyes emberi tapasztalásokkal kapcsolatos szokatlan jelenségek természettudományos és bölcseleti vizsgálata" - mondják ?k.

Mi is a kutatásuk lényege tehát konkrétan: ?k mindazon jelenségeket vizsgálják, amelyeket a Misztikum - kutatók kutatnak. Már a természettudomány sem tudja letagadni az - anomális - jelenségek létezését, mint azt a vallások fordítva tették az elmúlt századok során. Néhányat megemlítve a kutatott témák közül:

1.Telepátia: Elme és elme közötti közvetlen kommunikáció.

2. Prekogníció: Megérzések, - jöv?beni események megtörténte.

3. Clairvoyance: Távolbalátás, telepátia, információszerzés.

4. ESP: érzékszerveken kívüli érzékelések.

5. NDE: halálközeli élmények.

6. OBE: testen kívüliség élménye.

7. Reinkarnáció: egymást követ? életek.

8. Kísértetjárás: szellemek léte és észlelése.

9. Pszi: paranormális jelenségek, halál utáni életre utaló jelenségek.

Természetesen mindezen jelenségeket "csak" szigorúan materialista szemszögb?l, az anyagelv?ség szemléletével kutatják. Olyan ez, mintha valaki a fa megismerését t?zné ki célul, de a levelek tanulmányozásánál nem tud tovább lépni, mivel a leveleket tartja a megismerés csúcsának. Pedig csak néhány "lépés" kellene ahhoz, hogy az "ágakat", "fatörzset", majd a "gyökereket" is észrevegye.

Hogy mért nem mer tovább nézni a "leveleknél"? - mert úgy repülne a tudomány térfelér?l, hogy a lába sem érné a földet. Éppen ezért még "szemellenz?t" is használnak, nehogy többet lássanak, mint amit a természettudomány el tud viselni.

Mindezt egy példával szemléltetve: keresnek minden túlvilági jelenséget, ami az anyagelv? világot és a véletlen események kialakulását bizonyítja. Isten nevének kiejtését?l is idegrohamot kapnak. A világ teremtésének isteni eredet? voltát pedig konokul tagadják.

Hogy is vélekedik az ezoterikus tudomány a parapszichológiáról?

"A parapszichológia hazug és gyáva, mert még ahhoz sincs bátorsága, hogy tisztán materialisztikus tudományt m?veljen, s így egyszer?en megtagadja a nem materiális jelenségeket. Képességei azonban ahhoz sem elegend?k, hogy felismeréseihez tartsa magát s levonja bel?lük a következtetéseket. A parapszichológia egyfolytában szaglászik, s a "kiszaglászottról" vitatkozik, de soha sem mer semmibe "beleharapni".

Összefoglalva: - e tudományág olyan "gitt-rágók" gyülekezete, kik megpróbálnak fából vaskarikát készíteni.

Ennek alapján tehát mindent elvethetünk, amit e tudományág m?vel? Nem! Mint ahogy a közmondás tartja, soha nincs olyan rossz, amiben jó ne lenne, és soha nincs olyan jó, hogy abban rossz nem lenne. Mi tehát a jó? - az, hogy a természettudomány térfelén már egy "haladó - kutató" hermafrodita nézetet képviselnek a sok vaskalapos tudós között, vállalva a tudomány - perifériára való sorolásukat. A másik, amit jól csinálnak; azok a parajelenségek tudomány által is elfogadott matematikai, valószín?ségszámítás, statisztikai számításokon alapuló objektív kísérletei.

Ez az a rész, amit a Misztikum kutatóknak át kellene venniük a parapszichológusoktól, hisz ?k ebben igencsak járatosak.

Kit b?vebben érdekel a parapszichológiai tudomány jelenlegi állításai, "eredményei", annak javaslom elolvasni a legújabb kutatásuk összefoglalóját, mely harminc oldalon részletesen kifejtve magyarul-angolul megtalálható az Interneten: www.ps.elte.hu

Radiesztézia: A másik tudományág, melyet hosszú évekig tanulmányoztam a Misztikum tárgykörében, a radiesztézia volt. E tudomány több száz évre tekint vissza. Mint titkos tanokat ismerték a korábbi évszázadokban, akkor csak a varázslók és a sámánok gyakorolhatták.

Tudta ezt a mindenkori vallás irányítója is. Ezért küldte nagy igyekezettel "máglyára" e tudomány m?vel?it. Azt hiszem, ezt a mai napon is megtennék, ha hatalmuk és lehet?ségük lenne rá.

A sors fintora, hogy az "inga elmélete és gyakorlata" megalkotása két pap nevéhez f?z?dik. ?k alapozták meg e tudományágat. 1770 körül Fortis abbé, majd kés?bb Mermet abbé és a kés?bbi korokban sokan mások különböz? tudományágak területér?l.

Itt szeretném elmondani saját nézetemet és megtapasztalásaimat az ingával és varázspálcával történ? "beszélgetések" mikéntjér?l.

El?ször; Mikor - ingával - kezünkben, a Misztikum világából kérdéseinkre választ szeretnénk kapni, akkor nem egy ismeretlen "valakihez" fordulunk a messze a "távolba". Egy bennünket nagyon jól ismer? Égi Személy fog velünk kapcsolatba lépni. Ha már méltó vagy arra, hogy ezt tegye. ? jobban ismer téged, mint te önmagad! Hisz ? a Te ?rz? Angyalod, Szellemi Vezet?d, Égi Mestered! E nevek bármelyikét használhatod!

Másodszor: ? ott "áll" melletted, néz téged, hogy te "méltó" vagy-e már a kapcsolat felvételére? Szívb?l akarod e felvenni vele a kapcsolatot és jó szándékkal, vagy csak futó próbálkozás!

Harmadszor: Ne feledd, a gondolataid ugyanúgy olvassa, mintha beszélnél! Ha kezedben megmozdul az "inga", akkor már méltó vagy arra, hogy, kapcsolatot tartson veled.

Negyedszer: Ekkor már csak a radiesztéziai ismereteket kell elsajátítanod ahhoz, hogy folyamatosan tudjál beszélgetni Égi Mestereddel, ennek rövid összefoglalóját ismertetem ezt követ?en.

Mint az - ingázásról - szóló szakkönyvek állítják, az inga mozgása akaratodtól független! Mikor megmozdul, nem mindig a "szájad - íze" szerint kapod majd a válaszokat! A méréseim által én is egyetértek azzal, hogy a Misztikumból "kapott", az "agyunk" áthangolódása után a kezünkben irányított "jeleket", már csak értelmezni kell!

Az eddigieket azzal egészíteném ki, hogy szerintem az ingázásnál nemcsak a kezünkb?l áradó er? hozza m?ködésbe a kis m?szert, hanem az inga alatt keletkezett er?tér is segít, hogy a kérdésünkre föltett helyes válasz irányában elmozduljon.

Az ingázásról röviden:

Kérdezhetnék Önök: valójában valamiféle láthatatlan er? hozza mozgásba az ingát? A kérdés inkább az, miféle er? ez?

El?ször azt hihetnénk, hogy a vizsgált tárgyból kiáramló sugárzás hozza mozgásba ezt az egyszer? ki szerkezetet. Ez a föltételezés azonban hamisnak bizonyult. Valójában, bármilyen meglep?, az inga egy mutató szerepét tölti be, a m?szer maga az ingázó ember.

Néhány másodpercre próbáljuk kikapcsolni agyunkat! Ne gondoljunk semmire, hessegessünk el minden gondolatot magunktól! Az agyközpontban teljes áthangolódás megy végbe. Normális esetben, aktív állapotban ez a különleges adottságú szervünk adóként m?ködik. Feladatunk az, hogy passzív állapotba hozva mintegy vev?ként m?ködtessük. Nyugalmi állapotban az impulzusok belülr?l irányítják az agyat, míg passzív állapotban a kívülr?l érkez? rezgéseket képes fogadni és feldolgozni.

Az ingázás ideje alatt legyünk mindig alázatosak, szellemi beállítottságunkat az a hozzáállás jellemezze, amellyel a külvilágból érkez? jelek, hullámok jövetelére koncentrálunk. Az agyhoz közvetített rezgések rezonálnak az agy hullámaival. Ott integrálódnak. Ez a fizikai jelenség azzal jár, hogy er?sítik, illetve gyengítik egymást. Ez a látszólag oly bonyolult folyamat egy akaratunktól független mozgást idéz el? a kézben, amely az inga leng? mozgásában jut kifejezésre. Másképpen fogalmazva: ez a szokatlan jelenség nem más, mint az agy szellemiségének fizikai megjelenési módja.

Ezen ingázás gyakorlatának vannak szabályai, gyakorlati „fogásai", amelyeket meg kell tanulnunk!

Léteznek tankönyvek, amelyek igen részletesen elmagyarázzák az ingázás tudnivalóit. Dióhéjban: ingázás el?tt meg kell egyeznünk kis m?szerünkkel, mely mozgás jelenti az „igen"-t, a „nem"-et, a „nem tudom"-ot és a „nem válaszolok"-ot. Az ingázáshoz csak nyugodtan, kipihenten, energiával föltöltött állapotban kezdjünk hozzá.

Miféle jeleket közvetít számunkra az inga, hogyan fejtsük meg, mi mit jelent?

Bárki megfigyelheti az ingának van egy egyenes, körkörös mozgása és nyugalmi helyzete. Valamennyi értékes információt hordoz mindenki számára, aki érti a nyelvét, aki meg tudja fejteni a titkos kódokat. Meg lehet különböztetni fizikai, más néven passzív módszert, szuggesztív vagy aktív módszert, spirituális vagy szellemi módszert.

Az els? módszer alkalmas arra, hogy különféle tárgyakat - növény, állat, ásvány- fizikai tulajdonságaik segítségével föltérképezzünk. Ilyenkor passzív állapotot idézünk el? az agyban és rákérdezünk a kiszemelt tárgyra, valamely beazonosító tulajdonságára. A szuggesztív módszernél más a helyzet. Határozott tárgyat, konkrét tulajdonságot keresünk. E mérés alkalmával saját tudatalattinkat kényszerítjük munkára, ami nem esik meg velünk egyébként a hétköznapi életben.

Kérdéseket teszünk föl, melyekre egyértelm? válaszokat várunk. A radiesztéták ezt az eljárást alkalmazzák a leggyakrabban. Az embert körülvev? környezet épít?elemeinek sajátos rezgésszáma van, az adott tárgy meghatározó tulajdonságaira ráhangolódással így harmóniát vagy diszharmóniát idézünk el?. Az ingamozgás ezzel hozható összefüggésbe. Az eddig említett módszereket hatékonyságban fölülmúlja a harmadik, a spirituális, a tisztán szellemi eljárás. Ez az ingázási gyakorlatok legmagasabb foka.

Mit?l olyan különleges és hatékony ez a módszer? A tapasztalatok szerint egyéves szuggesztív gyakorlás után alakul ki az emberben, ha egyáltalán kialakul, az a speciális képesség, amely alkalmassá teszi a szellemi módszer alkalmazására. Ilyen szinten már elegend? csupán ráhangolódni valamely személyre, tárgyra és rövid id?n belül megkapja kérdésére a választ az ingázó.

Végeredményben tehát mindig az agy játssza a központi szerepet, s szellemi-lelki tartalékaink segítenek hozzá a feltett kérdésekre adandó válaszokhoz. Az ingázónak tehát az a feladata, hogy a kapott és tanult képességeit kimunkálja és a lehet? legmagasabb szintre hozza. Bízzunk tudatalatti központunk bölcsességében! Olyannyira, hogy soha ne kényszerítsük az ingát mozgásra, mert m?ködése akaratunktól független.

Tehát valamilyen minimális szintig mindenki tud ingázni. Az, hogy az ingatudása milyen fokot érhet el, az els?sorban nem rajta múlik, hanem azon a lelki fejlettségen, amit ? korábbi életeib?l hozott magával.

A varázsvessz?vel történ? mérésekr?l néhány gondolat:

Varázslatról van szó? - avagy m?ködésér?l tudunk valami elfogadható, ésszer? magyarázatot adni?

A mérésnél, miként az ingázásnál, agyunkat nyugalmi helyzetbe hozzuk, tehát vev?re állítjuk. Bal tenyerünket el?re nyújtva, jobb kezünkben az L-alakú pálcával lassan körbejárjuk a lakást, ahol mérni akarunk. Amikor valamilyen negatív, földb?l jöv? kisugárzáshoz érünk, tehát bal tenyerünkkel a sugárzást érzékeljük, a jobb kezünkben lév? varázsvessz? rögtön határozottan kilendül. Megfelel? gyakorlás után a negatív kisugárzásokat a kezünkkel, tenyerünkkel is érzékeljük.

Mi mindennek a jelent?sége, haszna? Az, hogy bizonyos betegségek ezáltal megel?zhet?k, megszüntethet?k. Nagyon sok betegség arra vezethet? vissza, hogy sokat tartózkodunk, f?leg éjszaka, alvás közben ezekben a negatív kisugárzású zónákban. Általános vélemény, hogy az egészséges ember fekhelyén történhet a legnagyobb egészségi károsodás. Ez a ludas a betegségek kialakulásának 50-70 %-ban. Különösen veszélyes, ha Hartmann-csomópontban fekszünk, vagy ülünk hosszabb ideig, de még károsabb következményekkel jár, ha Hartmann- és vízér-sugárzás csomópontjában éri a sugárzás valamelyik testrészünket.

Betegségek megállapítása varázsvessz?vel:

Ha a megfelel? varázsvessz?vel végzett mérési gyakorlaton túl vagyunk és elértünk a szellemi síkon történ? mérésre, akkor hozzáláthatunk az emberi betegségek kimutatáshoz. Mindenekel?tt az illet? auráját mérjük meg a varázsvessz?vel. Ugyanúgy tapogatjuk le mind a hét aurát, mint ahogy a vízeret keressük a föld alatt. Bal kezünket kinyújtva, tenyerünket mer?legesen tartva, jobb kezünkben az L-alakú varázspálcával közeledünk a t?lünk 4-5 méterre állított vizsgálandó személyhez. Gondolatban kérjük, hogy az illet? hetedik aurájának a küls? szélét érzékeljük. Lassan közeledjünk a vizsgálandó személy felé és amikor tenyerünk az aura széléhez ér, a jobb kezünkben tartott pálca hitelen kilendül. Ekkor lemérjük, hogy az illet?t?l milyen távolságban észleltük a hetedik aura küls? szélét.

Mi fogadható el jó értékként, amikor egészségesek vagyunk?

Egy testileg, lelkileg egészséges embernek a - sugár - aurája 2-3 méter között van. A hetedik aura mérése után sorban meg tudunk mérni minden aurát. Ezt követ?en megnézhetjük, hogy a hét f? csakra mennyire nyitott vagy zárt. Ezt megtudjuk, ha a bal tenyerünket a személy csakrája fölé tartjuk és figyeljük, miként lendül ki a jobb kezünkben lév? varázsvessz?. Az elmozdulás fokából, er?sségéb?l következtethetünk a csakrák elzáródásaira. Mérhetjük a konkrét testb?l jöv? negatív kisugárzást is. Tenyerünket a testt?l pár centire tartva, jobb kezünkben a pálcával tet?t?l talpig végigvezetjük a pálcát. Amikor kezünk negatív kisugárzást érzékel, a pálca kilendül.

Bármilyen komoly betegségben is szenved az ember, az orvostudománytól arra a kérdésünkre, hogy meggyógyulunk-e, megtett-e az orvos mindent gyógyulásunk érdekében - legyen az gyógyszeres kezelés, vagy operáció - azt a választ kapjuk, hogy az ? hozzájárulása egészségünkhöz 50 %, a másik 50 % -nyi segítség a szervezetre van bízva. A lélek gyógyítása a betegségeknél legalább olyan fontos, mint a test gyógyítása.

A káros sugárzásokról:

Egyre inkább elterjed az a felismerés, hogy vannak bizonyos sugárzások, amelyek károsítják az ember egészségét. A hivatalos orvoslás nem igen foglalkozik az okokkal, a sugárzás mérésével, a megel?zés lehet?ségeivel.

Márpedig szükség lenne erre, hiszen sok-sok szenvedést?l, kellemetlenségt?l lehetne megóvni az emberiséget. Régi tapasztalat, hogy bizonyos helyeken nem érezzük jól magunkat, idegesek, nyugtalanok vagyunk, ingadozik vérnyomásunk, fáj a fejünk. A legtöbb esetben az alapos orvosi vizsgálat nem képes fényt deríteni arra, hogy mi okozza gyengélkedésünket. Azt is megfigyelték, ha az ember elhagyja azt a bizonyos helyet, közérzete megjavul, alvászavarai, fájdalmai megsz?nnek.

Állatkísérletek is igazolják, hogy az erd?ben a vadak bizonyos útvonalakat elkerülve közlekednek.

Különleges képességük lenne, hogy érzékelik ezeket a kártékony sugárzásokat? Mi, emberek nem vagyunk képesek erre?

Az urbanizáció, a civilizáció fejl?désével elvesztettük közeli kapcsolatunkat a természettel, védekezési rendszerünk is olyannyira legyengült, hogy egyre er?sebben hatnak ránk ezek a sugárzások. A mai ember sérülékenyebb, a küls? hatások következtében egyre gyengébb és minden árnyalatnyi negatív hatás károsítja. Nagyfokú érzékenységünket is elvesztettük, amellyel fölismernénk ezeket a veszedelmeket és megóvhatnánk magunkat t?lük.

Segíthetnek ebben a m?szerek? A bennünket minden oldalról körülvev? sugárzás olyan gyenge, hogy a ma használt legérzékenyebb m?szerek sem képesek pontos kimutatásukra. Ha érzékszerveink gyengülnek is, kizárólag speciális segédeszközök használatával - varázsvessz?vel - képesek érzékelni ezeket a sugárzásokat.

Miféle sugárzásoktól kell tartanunk? Alapvet?en háromféle káros sugárzást különböztetünk meg. Az egyik a föld geopatikus sugárzása, amely mintegy négyzethálót alkotva jelenik meg. Ez a Hartmann-háló. Emellett negatív rezgéseket bocsátanak ki a föld alatti vízerek s károsító hatásúak a technikai berendezések és vezetékek.

Mindazokat a földünk mélyéb?l feltör? mágneses eredet? sugárzásokat nevezzük geopatikusnak, amelyek károsan hatnak a szervezetünkre. Ezek a sugarak rácsos szerkezetet alkotnak a föld felszínén. A rácsszerkezet az egyenlít? felé tágul, a sarkok felé sz?kül. Hazánk területén mintegy 1,8-2,3 méter, maga az ingersáv 30-40 centiméter széles. Szélessége változik a meteorológiai viszonyok, évszakok, napszakok függvényében. Er?s front hatására 1- méterre is kitágulhatnak. A geopatikus földsugárzás és a föld alatt húzódó vízér érzékeléséhez és feldolgozásához használható a varázsvessz?.

A radiesztézia a mérések tudománya, mely a varázsvesz?t és az ingát használja mérései eszközéül.

Ingázás spirituális készségének - magasabb fokát - nem lehet "csak" megtanulni, azzal születni kell, mint régen a sámánok és varázslók.

A varázslók és sámánok is egymásnak adták a titkokat, helyesebben tanították utódaikat azok helyes alkalmazására.

Az inga érzékenysége azonban igen változó, attól függ?en milyen spirituális fejlettséggel rendelkezik a személy. Bizonyos szintig azonban majdnem mindenki tud ingázni. A rádió példánál maradva: - a "hosszú" hullámú adásokat szinte minden ember tudja fogni a spirituális világból. Az emberek egy része spirituális fejlettségükt?l függ?en tudják a "közép" és "rövid" hullámokat is fogni. A legmagasabb spirituális fejlettség? személyek a legmagasabb ingázási képességgel rendelkeznek és a Misztikum világából érkez? "ultrarövid" adásokat is képesek tisztán érthet?en "venni".

Az inga használatát is "tanulni" kell, hisz hiába van valakinek olvasási készsége, ha nem ismeri a bet?ket.

Lehet?leg attól kell tanulni, ki azt teljes biztonsággal m?veli. Az ingázási készségnek több fokozata van. A "szellemi" ingázásnál a válaszokat már tudatosan az Égiekt?l kapod. Az inga a kezedben olyan, mint a kezed meghosszabbított része. Érzed a bizsergést egész testedben, mindkét kezedben, ami által eggyé válsz az ingával. Az ingánál négy jelet kell megtanulnod: az inga függ?leges mozgása az - igent - jelenti, a vízszintes a - nem -. Ha az inga köröz, az azt jelenti, kérdésedre nem válaszol, mert még nem értél meg a válaszra. Ha az inga nem mozdul, akkor olyan buta kérdést tettél fel, amelyre még válaszolni sem érdemes. Kit b?vebben érdekel a Radiesztézia tudományág, annak javaslom a Czeslaw Spychalski: Varázsvessz? tudománya cím? könyvet.

Az Égiekkel való kapcsolat feltétele mindig Isteni kegyelem, következménye. Ezt tehát bárhogy igyekszel, úgysem tudod megtanulni, Imádkozz hát Istenhez, mert ez az a kulcs mely megnyithatja számodra a Misztikum világát.

Ezoterikus tudomány: - a titkos tanok tudománya, mely a vallásokkal ellentétben a "konkréthoz" ragaszkodik. A vallások világához tartozik, de az ?salapokig megy vissza. A szembenállását hangoztatja mind a természettudománnyal, mind a parapszichológiával szemben. Több ága van, de én csak azzal az ágával foglalkozom, mely a Hit és a vallások tanításához kapcsolódik. A vallások tagadják az ezoterikus világnézetet.

Az ezoterikus tudomány az, amely reálisan és tényszer?en járja körül az ember számára még felfoghatatlan világot. ?k a vallások igazát elismerve, a konkrét megtapasztalható tényekhez ragaszkodnak. Azokon keresztül próbálják megközelíteni a Misztikum és a Hit - világát. Az ezoterikus tudomány megállapításait igen jól tükrözik a - Krisztusi utam - cím? fejezetben leírtak.

A több évig tartó kutatásaim arra a következtetésre juttattak: - ha a felsorolt tudományágak nagyobb megértést mutatnának egymás iránt, akkor együtt megdöbbent? felfedezésekre juthatnának a Misztikum titokzatos világával kapcsolatban. Nem egymás ellen kellene hadakozniuk. Nem azt kellene nézni, hol nem értenek egyet a kutatásokban, hanem azt, hogy hol vannak azok a közös pontok, amik egymás kutatásait segítik. Az az ádáz harc, melyet e tudományágak folytatnak egymás ellen, kiábrándító és már-már nevetséges. Mennyire, de mennyire szeretném e tudományágak képvisel?it egy asztalhoz ültetni, ahol a cél nem a saját dics?ségük növelése, hanem az emberek segítése lenne. Ez a természettudományos kutatásoknál sok esetben megvan és példaérték? lehet a Misztikum - kutatók számára.

Miért mondom mindezeket, mi jogosít fel engem arra, hogy így beszéljek "komolynak" tartott tudományágakról? Mert én a jöv? századainak egyikéb?l "látom" e világot, összes hibáival, csökönyösségével, értetlenségével együtt.

"Látom" azt a rengeteg embert, kik sokkal bölcsebbek azon uraknál, kik magukat "kutatóknak" hivatják. Kik betegen, kétségbeesetten, a halált várva szeretnének többet tudni azokról a kérdésekr?l, melyeket oly sokszor megfogalmaztak az igen tisztelt tudomány képvisel?inek:

Betegségekr?l? Halálról? Túlvilágról? Isten létér?l? Van-e Lelkünk vagy minden csak illúzió? Vallásokról? Reinkarnációról? és még sokáig sorolhatnám a kérdéseket.

Egyértelm? választ mindezekre a kérdésekre azonban soha nem kaptak, csak ködös, egymásnak ellentmondó, egymást cáfoló állításokat. Pedig a "tudós" urak ezen emberek pénzéb?l és jóindulatából folytathatják azt a szégyenteljes, ízléstelen, kiábrándító, g?gös, semmitmondó állításukat, melyeket "kutatás" címén tárnak a nagyközönség elé.

Hiszem és remélem, lesz néhány kutató, ki mindezeken felülemelkedve szívéb?l is próbálja szolgálni embertársait, a jobb és szebb világ reményében. Hajlandó vagyok e tudós urak véleményét bárhol a világban meger?síteni vagy cáfolni, attól függ?en, hogy az igazat vagy a tévedéseiket képviselik-e?

Czakó Éva - 2009 november 26.
 

 

november 26

Ne a félelem miatt légy óvatos, hanem tudatossággal cselekedj

Tanuld meg kezelni az érzelmi állapotodat és a reagálásaidat
bővebben
november 26

Az erős emberek miért vonzzák a nehéz kapcsolatokat?

STYLEMAGAZIN.HU2017.05.30.jelent meg ez a remek cikk VIRÁG KLAUDIAtollából!Nagyon érdekes dolgokról ír, tiszta szívvel ajánlom olvasásra
bővebben
x
Kérdésed van?

Bármilyen kérdéssel fordulj hozzám bizalommal!
+36.20.480.5322

evasvt@gmail.com


Hívj most! Email küldése Messenger üzenet Skype hívás Zoom meeting