ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozat

KURZUSRA JELENTKEZÉS ESETÉN IRÁNYADÓ

JELENTKEZÉSI LAPOK

A kurzuson való részvétel csak a kitöltött és aláírt jelentkezési lap esetében lehetséges!

A jelentkezési lapokat lefotózva e-mailben, vagy az erdeti példányt személyesen illetve póstai úton is leadhatják.

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Czakó Éva által szervezett és elsősorban a https://www.spiritualisvt.com/ és a www.svtkurzus.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), valamint a Facebook-on keresztül meghirdetett kurzusokra (a továbbiakban együtt: „Kurzus”) történő jelentkezésekre és a kurzusokon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Kurzusra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Czakó Éva E.V. és a Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”).

 

A Kurzusra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Kurzusra nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

 • A CZAKÓ ÉVA .E.V. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltatató) adatai:

 

CZAKÓ ÉVA

1034. BUDAPEST, TÍMÁR UTCA 24.B ÉP.FSZT

adószám: 66146618141

+36.20.480.5322  hétköznap 8-18 óra között hívható, üzenet hagyható és visszahívás kérhető

email: evasvt@gmail.com, czakoeva@spiritualis.eu

 

 

A Weboldal üzemeltetője a Totál Stúdió Kft, azonban a Weboldalat a Szolgáltató, mint információmegosztó és kapcsolattartási oldalt jogosult használni a Kurzusokkal, valamint az általa nyújtott SVT tanácsadási tevékenységgel kapcsolatban.

 

1.2       A jelen ÁSZF a Kurzusokra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Felek jogait és kötelezettségeit.

 

1.3       A Szolgáltató kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az e-mailen történő együttműködés (Kurzusra történő jelentkezés e-mailen történő szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

 

1.4       A Kurzusokra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében csatolt „Jelentkezési Lap” kitöltésével és Szolgáltató részére történő megküldésével.

 

1.5       A Felek között a Kurzuson történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a Jelentkezési Lap, annak Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolása, valamint a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató az általa a Jelentkező rendelkezésére bocsátott Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

 

1.6       A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Jelentkezési Lapon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az evasvt@gmail.com címen a kurzus kezdési időpontja előtt 3 nappal van lehetőség.

 

1.7       A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 1. Részvétel feltételei

 

2.1       A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Kurzusokkal kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon illetve a Szolgáltató weboldalán vagy az általa megküldött ismertetőben érheti el. Amennyiben a Jelentkezőnek bármely Kurzussal kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval az evasvt@gmail.com e-mail címen.

 

2.2       Lehetőség van a Kurzus online módon történő elvégzésére is a Skype alkalmazás igénybevételével. A Skype-on keresztül történő részvétel feltételeit a Szolgáltató által megküldött ismertető tartalmazza.

 

2.3       Az egyes Kurzusokon történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon illetve a Szolgáltató által megküldött tájékoztatóban kerül feltüntetésre, amely magában foglalja az általános forgalmi adót.

 

2.4       A Kurzusok részvételi díja változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel illetve a Szolgáltató erre vonatkozó tájékoztatójának megküldésével egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Kurzusok részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amely a jelentkezés elküldésekor a Weboldalon található, vagy amelyről a Szolgáltató tájékoztatta.

 

2.5       Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Kurzuson történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Kurzuson, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

 

2.6       Az e-mailen keresztül elküldött jelentkezést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési Lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti, valamint a kurzus kezdete előtt a kurzus részvételi díja beérkezik a Szolgáltató által megjelölt számlaszámra. A Szolgáltatót a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

2.7       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el  a minimális 4 főt.

 

 1. Jelentkezés menete

 

3.1       A Jelentkező a Szolgáltatónak telefonon vagy e-mailen tudja jelezni a Kurzuson történő részvételi szándékát. A Szolgáltató e megkeresést követően a jelentkező e-mail címére megküldi a Jelentkezési Lapot, jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót.

 

3.2       A Jelentkező a Jelentkezési Lap Szolgáltató e-mail címére történő visszaküldésével jelentkezhet a Kurzusra. A Jelentkezési Lap kitöltésekor a Jelentkezőnek ki kell választania a meghirdetett kurzus időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, fizetési mód, hozzájáruló nyilatkozatok, valamint megadhatja a következő adatokat: telefonszám, Skype azonosító.

 

3.3       A Jelentkező a Jelentkezési Lap elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató valamennyi rendelkezését. A Jelentkezési Lap e-mailen történő elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

3.4       A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé az evasvt@gmail.com e-mail címen. A Jelentkezőnek a Kurzus részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással vagy készpénzben a Kurzus megkezdése előtt. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Kurzuson történő részvételre. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Kurzus részvételi díját nem fizeti meg, és nem jelzi készpénzes fizetési szándékát, úgy ezt a Szolgáltató a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, illetve készpénzes fizetés választása esetén a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap.

 

 1. Fizetési feltételek

 

A Jelentkező a részvételi díjat a Szolgáltató jelentkezést visszaigazoló e-mailében írt, OTP Banknál vezetett 11773023-11762432 bankszámlaszámára történő átutalással az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül, vagy készpénzes fizetés választása esetén a Kurzus megkezdése előtt készpénzben egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja banki átutalás esetén az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

 

 1. A Felek jogai és kötelezettségei

 

5.1     Jelentkező jogai és kötelezettségei. A Jelentkezőek jogában áll a Kurzuson részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Kurzus anyagait a Jelentkező nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

 

5.2       A Jelentkezőnek a Kurzus elvégzését követően ki kell tölteni a jelen ÁSZF 2. számú mellékleteként csatolt „Adatlapot”, amelyet a Szolgáltató továbbít a Spiritual Response Association felé a Kurzus elvégzését tanúsító elismerés kiállítása érdekében.

 

5.3       A Kurzuson résztvevő Jelentkező személyét lehetőség van a Kurzust megelőző napig e-mailen módosítani akár a befizetés megérkezése után is.

 

5.4       A Kurzuson a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Kurzuson való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Kurzus részvételi díját nem téríti vissza.

 

5.5       A Kurzuson résztvevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Kurzus többi résztvevőjét, trénereit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

 

5.6     Szolgáltató jogai és kötelezettségei. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Kurzus napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen jelzi. A Kurzus napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.

 

5.7       A Jelentkező által kiválasztott időpont módosítására a Jelentkező a Kurzus napja előtt minimum 3 nappal módosíthatja.

 

5.8       A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Kurzust megelőző napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára átutalásos fizetés választása esetén, illetve aki a Kurzus előtt a részvételi díjat készpénzben nem teljesíti.

 

5.9       A Szolgáltatónak jogában áll a Kurzust törölni, amennyiben a Jelentkezők száma nem éri el a minimális, 4 fős létszámot, vagy ha a tréner a Kurzus megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a Jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Kurzus elmaradásáról és a Kurzusra Jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül, vagy a Jelentkező jogosult részvételi díját másik időpontban tartandó Kurzuson történő részvételre felhasználni.

 

5.10      A Szolgáltató jogosult a Kurzuson résztvevő Jelentkezőt a Kurzuson való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Kurzust, a trénert vagy a Kurzus többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Kurzust. A Kurzusból az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Kurzus díja nem jár vissza.

 

 1. Kellékszavatosság

 

6.1       A Jelentkező a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Jelentkező kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

 

6.2       A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

6.3       A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

6.4       Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Jelentkező 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

6.5       A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Felmondási jog

 

7.1       A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1.1 pont alatti elérhetőséget valamelyikén. A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

7.2       Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. Szerzői jog

 

8.1       A Kurzusok keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Spiritual Response Association. A Spiritual Response Association a Szellemi alkotás képzési célú felhasználására jogot engedett a Szolgáltató tulajdonosa és képviselője,Czakó Éva részére. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató illetve Czakó Éva minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

 

8.2       A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

 

8.3       A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

8.4       A Szolgáltató a jelen 8. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

 

 1. Panaszkezelés és jogorvoslat

 

9.1       Panaszkezelés

 

9.1.1     A Jelentkező Weboldallal, Kurzusokkal, elküldött jelentkezéssel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltatóhoz fordulhat az ÁSZF 1.1 pontjában foglalt elérhetőségeken.

 

9.1.2     A Jelentkező a Weboldallal, Kurzusokkal, elküldött jelentkezéssel kapcsolatos kifogásait az 1.1 pontban megadott elérhetőségeken írásban terjesztheti elő. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Jelentkező a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Jelentkezőt.

 

 

9.2          Egyéb jogérvényesítési lehetőségek


Amennyiben a Szolgáltató és a Jelentkező között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére.

 

9.2.1     Bírósági eljárás kezdeményezése. A Jelentkező jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

9.2.2     Panasztétel a járási hivatalnál. A Jelentkezők panaszaikkal elsősorban a lakóhelyük szerinti illetékes járási hivatal kormányablakaiba személyesen,  postai úton vagy e-mailben fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/.

 

9.2.3     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése. A Jelentkezők panaszaikkal békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) fordulhatnak. A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:


1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31


Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Jelentkező igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.


 1. 2.4 Online vitarendezés. A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Jelentkezőket, hogy az Európai Parlament és Tanács  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/od

10.Hatálybalépés

 

10.1      A Jelentkező a Jelentkezés Lap elküldésével kifejezetten elfogadja az ÁSZF-et, amely egyben a hatálybalépés és a Kurzuson való részvétel előfeltétele.

 

10.2      A Jelentkező az ÁSZF elfogadásakor egyben tudomásul veszi azt is, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató jogosult a későbbiekben részben vagy egészben egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal a Szolgáltató Weboldalán nyilvánosságra hozza, továbbá a Jelentkezők részére erről a jelentkezés során megadott e-mail címre tájékoztatást küldeni, kivéve, ha a módosítás a Kurzus igénybevételére vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti.

 

10.3      A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a Kurzusi szolgáltatás fejlesztése iránti piaci igények, a Kurzus szolgáltatásra, vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben a Jelentkező az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően a Kurzusra jelentkezik, az egyben az ÁSZF módosítás Jelentkező részéről történő elfogadását is jelenti.

 

10.4      Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban, de legkorábban a nyilvánosságra hozatalt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba, kivéve, ha a módosítás a Kurzus szolgáltatásra vonatkozó lényeges feltételeket nem érinti, ebben az esetben az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a módosításban megjelölt időpontban lép hatályba. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Jelentkezőre, valamint a Szolgáltatóra.

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések

 

11.1       A Kurzusra történő jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet, valamint az e-mail működése technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

11.3      A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 

 • ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be;
 • a Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

11.3      Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018. október 1.

  ADATKEZELŐ NYOMTAVÁNY

A CZAKÓ ÉVA (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Spirituális Választechnika, SPU, BIOLOGIKA,RECALL HELLING, SVT-Rendszer és CSALÁDÁLLÍTÁS, TÁPLÁLKOZÁSTANI (a továbbiakban: SVT, SPU, CSALÁDÁLLÍTÁS, TÁPLÁLKOZÁSTANI szolgáltatásokat nyújt, valamint Kurzusokat tart az SVT, módszert elsajátítani szándékozók számára (a továbbiakban: Szolgáltatások). Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: Érintett) tájékoztatást kapjanak a Szolgáltató Szolgáltatásainak nyújtása során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

 

A Szolgáltató elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására. A Szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban kerül sor. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások során megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

 

Jelen Tájékoztatóban nem definiált nagybetűs kifejezések az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározott jelentéssel bírnak.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

 

CZAKÓ ÉVA E.V.

1034. BUDAPEST, TÍMÁR UTCA 24.B.É.FSZT

ADÓSZÁM: 66146618141

EMAIL CÍM: evasvt@gmail.com,czakoeva@spiritualis.eu

TELEFON: +36.20.480.5322

 

 

Kérjük, hogy a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig jelen Tájékoztatót.

 

A Szolgáltató külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele, az Érintett köteles a jelen Tájékoztatóban foglalt személyes adatait megadni, amelynek elmaradása esetén nem tudja a Szolgáltatásokat igénybe venni.

 

Személyes adatok megadására kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak; 16 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával adhatnak meg személyes adatot.   

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN

 

 1.  SVT, SPU, KÉRDEZÉSTECHNIKA, ÁBRÁKKAL SZIMBÓLUMOK HATÁSA REZGÉSE  KURZUSOK

 

Az Érintetteknek lehetősége van a Szolgáltató által szervezett Kurzusokon részt venni. Kurzusokra a Szolgáltató I. pontban megadott e-mail címén keresztül lehet jelentkezni.  

 

A Kurzusokon személyesen és Skype-on keresztül lehet részt venni.

 

A Kurzuson szerezhető SVT elismerés feltétele, hogy a résztvevő kitöltse az ÁSZF 2. számú mellékletében foglalt Adatlapot, amely adatok továbbításra kerülnek a Spiritual Response Association részére a Kurzus elvégzését igazoló elismerés kiállítása céljából. 

 

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Érintettek Kurzusra történő jelentkezésének és részvételének biztosítása, személyazonosítás, kapcsolatfelvétel biztosítása, a Kurzuson szerezhető SVT elismerés megszerzése és az elismerés kiállítása, számla kiállítása

A Kurzusra történő jelentkezés és részvétel esetén: szerződés (ÁSZF) teljesítése, illetve

 

Érintett önkéntes hozzájárulása a nem kötelezően megadandó adatok tekintetében

 

SVT képesítés és elismerés megszerzése esetén: szerződés (ÁSZF) teljesítése

 

Számla kiállítása és megőrzése tekintetében: Számvtv. 169. § (2) bekezdése

név, e-mail cím, dátum, időpont, képzés időpontja, fizetési mód, hozzájáruló nyilatkozatok

 

 

telefonszám, Skype azonosító

 

 

 

 

ÁSZF 2. számú mellékleteként csatolt Adatlapon szereplő adatok

 

Számlázási adatok: számlázási név, cím

Az ÁSZF létrejöttétől számított 2 évig. Amennyiben nem jön létre az ÁSZF, az adatközléstől számított 8 napig

 

 

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

 

 

Kurzus elvégzésétől számított 2 évig

 

 

 

Számla tekintetében: számla kiállításától számított 6 évig

 

Személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozói Tevékenység

Spiritual Response Association (SRA)
2909 Pacific Avenue SE
Olympia, WA 98501-2040, USA
Tel: (360) 413-7881
Fax: (360) 413-7882
E-mail: svtmail@spiritualresponse.com
Web: www.spiritualresponse.com

 

Horváth Éva  könyvelő

Kurzus elvégzését igazoló elismerés kiállítása

 

 

 

 

 

 

 

könyvelés

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy az ÁSZF 2. számú mellékleteként csatolt Adatlapon megjelölt adatok megadásának elmaradása esetén az Érintettnek nem áll módjában elismerést kapnia a Kurzus elvégzésének igazolására.  

 

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy a Kurzus elvégzését igazoló elismerés kiállítására a Spiritual Response Association (SRA) jogosult, így a Szolgáltató továbbítja az Érintett személyes adatait ebből a célból. Az SRA adatkezelési tájékozatója itt érhető el: https://spiritualresponse.com/wp-content/uploads/2018/06/7108E-GDPR-and-Privacy-Policy-2018-06-22.pdf

 

A Kurzuson Skype segítségével történő részvétel esetén a személyes adatok kezelésére a Skype adatkezelési tájékoztatóját is irányadónak kell tekinteni, amely az alábbi linken érhető el: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

 

 1. SVT, SPU, BIOLOGIKA,TÁPLÁLKOZÁSI tanácsadás, SVT Rendszer és Családállítás

 

A tanácsadásra telefonon vagy e-mailen lehet jelentkezni az I. pontban megadott elérhetőségeken. A tanácsadáson résztvevő az első alkalommal nyilatkozatot tölt ki a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

 

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Érintettek tanácsadásra történő jelentkezésének és részvételének biztosítása, az eredményes tanácsadás, valamint a kapcsolatfelvétel biztosítása, a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

Érintett hozzájárulása

név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok, valamint a tanácsadás során közölt személyes adatok és különleges személyes adatok (különösen egészségügyi adatok)

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

 

 3.3Adatkezelés a hírlevélre történő feliratkozás során

 

A Szolgáltató illetve a Spiritual Response Association hírlevelére  az ÁSZF 1. számú mellékletét képező Jelentkezési Lapon, valamint az SVT tanácsadás, kurzus során kitöltött nyilatkozaton keresztül lehet feliratkozni.   

 

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések

Érintett hozzájárulása

 

 

e-mail cím, dátum és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

 

A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását az Érintett bármikor jogosult kérni az I. pontban foglalt elérhetőségeken, az SRA, mint adatfeldolgozó és a Mailchimp 2.1 pontban foglalt elérhetőségén, illetve a hírlevélben található „Leiratkozás” gombra kattintással. 

Személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

 

A személyes adatokat a Szolgáltató az SRA és a Mail Chip hírlevél szolgáltatásainak igénybevétele céljából továbbítja:

 

Adatkezelő

Adatkezelési tevékenység

Spiritual Response Association (SRA)
2909 Pacific Avenue SE
Olympia, WA 98501-2040, USA
Tel: (360) 413-7881
Fax: (360) 413-7882
E-mail: srtmail@spiritualresponse.com
Web: www.spiritualresponse.com

 

Mailchimp

hírlevelek küldése

 

 

 1. 4 Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

 

Amennyiben a Szolgáltatások igénybevétele során az Érintettnek kérdése, problémája van, egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez, a jelen Tájékoztató I. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval.

 

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Érintettek tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban; a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége

Érintett hozzájárulása

név, e-mail cím, dátum, időpont, és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok

az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

 

 1. 5 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A Szolgáltató elérhető a Facebook közösségi portálon abból a célból, hogy aktuális információit közzétegye és az érdeklődőknek lehetősége legyen a közösségi oldalon keresztül is kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az Érintettekkel kizárólag akkor lép kapcsolatba és kezeli személyes adatait, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg a Szolgáltatót. Az Érintett a Facebook adatkezeléséről az alábbi linken keresztül kaphat tájékoztatást: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Azonosítás, kapcsolattartás. 

Érintett hozzájárulása

 

 

név, a közösségi oldalon keresztül küldött üzenet

Érintett kérésére történő törlésig.

 

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A személyes adatok biztonságos tárolása a Szolgáltató székhelyén található számítógép merevlemezén történik. 

 

A Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 1. ÉRINTETT JOGAI

 

 1. 1 Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Szolgáltató az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VI. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Szolgáltató az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. 2 Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban

 

 1. 2.1 Hozzáférés joga

 

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Szolgáltató kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a Szolgáltató megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező érintetti kérés hiányában – a Szolgáltató a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Szolgáltató jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Szolgáltató a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, oldalanként 200 Ft-ot számolhat fel.

 

 1. 2.2 A helyesbítéshez való jog

 

A Szolgáltató az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a Szolgáltató felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Szolgáltató számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szolgáltató más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Szolgáltató az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szolgáltatótól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezen címzettekről.

 

 1. 2.3 A törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik;

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

(v) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szolgáltató más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Szolgáltató a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szolgáltatótól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezen címzettekről. A Szolgáltató nem köteles az adatok törlésére különösen, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

 1. 2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy

(iii) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a Szolgáltató nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve a Szolgáltató ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Szolgáltató más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Szolgáltató az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szolgáltatótól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja ezen címzettekről.

 

 1. 2.5 A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A tiltakozási jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

   

 1. 2.6 Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Szolgáltató adatkezelései során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé. 

 

 1. 2.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

A Szolgáltató adatkezelései során automatizált döntéshozatal nem valósul meg.

 

 1. 2.8 Adatvédelmi incidens*

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések.

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. 2.9 Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról

 

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jelen Tájékoztató 2.2 pontjában ismertetett, az SVT képesítés és elismerés megszerzéséhez szükséges, az ÁSZF 2. számú mellékleteként csatolt Adatlapon szereplő személyes adatok az USA-ban működő Spiritual Response Association részére kerülnek továbbításra és tárolásra. A személyes adatok USA-ba történő továbbításának jogszabályban előírt biztonságát az Európai Bizottság megfelelőségi határozata (Privacy Shield / Adatvédelmi Pajzs http://go.adr.org/privacyshield.html) biztosítja.

 

A Spiritual Response Association adatkezeléseivel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre:

 

Spiritual Response Association (SRA)
2909 Pacific Avenue SE
Olympia, WA 98501-2040, USA
Tel: (360) 413-7881
Fax: (360) 413-7882
E-mail: srtmail@spiritualresponse.com 
Web: https://spiritualresponse.com/wp-content/uploads/2018/06/7108E-GDPR-and-Privacy-Policy-2018-06-22.pdf

 

 1. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

 

Minden olyan személy, aki az Infotv. vagy a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Szolgáltatótól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult.

 

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t vagy a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben vagy a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

A Szolgáltató, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

 

 1. PANASZ, JOGORVOSLAT

 

Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Szolgáltatóhoz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken.

 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Szolgáltató általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Infotv. vagy a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani.

 

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

 

Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

2018 október hó 01. napján

  

 

x
Kérdésed van?

Bármilyen kérdéssel fordulj hozzám bizalommal!
+36.20.480.5322

evasvt@gmail.com


Hívj most! Email küldése Messenger üzenet Skype hívás Zoom meeting